Umowa licencyjna na oprogramowanie Platformy Transakcyjnej w wersji Beta

From FxCodeBaseWiki

Jump to: navigation, search

Niniejsza umowa licencyjna użytkownika końcowego na testowanie oprogramowania w wersji Beta (zwana dalej „Umową”) jest umową prawną zawartą pomiędzy firmą Gehtsoft USA LLC (zwaną dalej Gehtsoft) oraz użytkownikiem działającym we własnym imieniu (zwanym dalej „Licencjobiorcą”). Niniejsza Umowa dotyczy kompletnego oprogramowania, powiązanych materiałów multimedialnych, wszelkich materiałów w postaci wydruków, danych, plików oraz informacji i wszelkiej dokumentacji „internetowej” lub elektronicznej („Oprogramowanie”), powiązanej z Umową. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie inne umowy lub warunki stanowiące część Oprogramowania.

Contents

Zatwierdzenie Umowy jako dokumentu wiążącego

Poprzez zainstalowanie, skopiowanie lub wykorzystanie niniejszego Oprogramowania w jakiejkolwiek formie Licencjobiorca zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Umowy. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się z jakimkolwiek z tych warunków, nie powinien pobierać, zamawiać, otwierać, instalować lub korzystać z Oprogramowania lub pakietu produktów.

Brak odpowiedzialności ciążącej na brokerze

Zwracamy uwagę, że niniejsza wersja beta oprogramowania Platformy Transakcyjnej oraz Marketscope jest wersją nieoficjalną. Broker nie będzie odpowiedzialny za żadne niepowodzenia lub nieprawidłowe działanie wydanej wersji oprogramowania, a także nie będzie zobowiązany do świadczenia wsparcia związanego z tym oprogramowaniem do momentu oficjalnego wydania oprogramowania. Zamiast do działu wsparcia technicznego brokera, od którego otrzymano oprogramowanie, wszelkie problemy należy zgłaszać bezpośrednio do firmy Gehtsoft.

MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA WYŁĄCZNIE Z KONT DEMO

LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA W WERSJI BETA TYLKO DO PRZEPROWADZANIA TRANSAKCJI ZA POMOCĄ KONT DEMO. ABY UNIKNĄĆ STRAT W WYNIKU BŁĘDÓW ORAZ PROBLEMÓW, LICENCJOBIORCA NIE POWINIEN PRZEPROWADZAĆ TRANSAKCJI ZA POMOCĄ OPROGRAMOWANIA W WERSJI BETA, KORZYSTAJĄC Z PRAWDZIWYCH KONT TRANSAKCYJNYCH.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

OPROGRAMOWANIE W WERSJI BETA, NA KTÓRE W NINIEJSZEJ UMOWIE UDZIELA SIĘ LICENCJI MOŻE ZAWIERAĆ BŁĘDY. GŁÓWNYM CELEM LICENCJI NA TESTOWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA JEST ZEBRANIE OPINII NA TEMAT JEGO DZIAŁANIA, A TAKŻE OKREŚLENIE BŁĘDÓW WYSTĘPUJĄCYCH W TYM OPROGRAMOWANIU. ZALECA SIĘ, ABY LICENCJOBIORCA ZABEZPIECZYŁ WAŻNE DANE ORAZ ZACHOWAŁ OSTROŻNOŚĆ I POD ŻADNYM POZOREM NIE POLEGAŁ NA PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIU LUB DZIAŁANIU OPROGRAMOWANIA I/LUB MATERIAŁÓW Z NIM ZWIĄZANYCH.

Przekazywanie informacji zwrotnych przez Licencjobiorcę

Licencjobiorca zgadza się przekazywać terminowo informacje zwrotne dotyczące testowanego oprogramowania, które mogą obejmować raporty o błędach, opinie przekazywane w trakcie konferencji przeprowadzanych z udziałem przedstawicieli firmy Gehtsoft i/lub pisemne oceny oprogramowania. Informacje te winny być przekazywane do firmy Gehtsoft i winny dotyczyć Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że firma Gehtsoft nie będzie zobowiązana do zachowania poufności tych informacji, w zakresie o którym mowa w niniejszym paragrafie. Licencjobiorca wyraża zgodę na kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne udostępnianie, ujawnianie, rozpowszechnianie, licencjonowanie oraz podlicencjonowanie za pośrednictwem wielu poziomów dystrybucji i licencjobiorców, włączanie lub wykorzystywanie informacji zwrotnych w jakikolwiek inny sposób, w tym na tworzenie dzieł pochodnych z wykorzystaniem tych informacji przez firmę Gehtsoft oraz osoby przez nią wyznaczone, we wszelkich celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Udzielenie licencji

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, firma Gehtsoft udziela Licencjobiorcy niewyłącznej i nieprzenośnej licencji (bez prawa do podlicencjonowania) (i) na korzystanie z Oprogramowania w sposób zgodny z Dokumentacją i w celach związanych wyłącznie z testowaniem i oceną Oprogramowania przez Licencjobiorcę oraz (ii) na kopiowanie Oprogramowania w celach związanych z archiwizacją lub tworzeniem kopii zapasowych Oprogramowania pod warunkiem, że na kopiach tych zostaną również umieszczone wszelkie tytuły oraz znaki towarowe, treść praw autorskich, a także zapisy dotyczące ograniczenia praw.


Ograniczenia dotyczące udzielanej licencji

O ile nie dopuszczono inaczej w niniejszej Umowie, Licencjobiorca nie może: (a) modyfikować ani tworzyć żadnych dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania lub dokumentacji, w tym wersji tłumaczonych lub zlokalizowanych (kod zapisany w opublikowanych API (interfejsach programowania aplikacji) Oprogramowania nie stanowi dzieł pochodnych); (b) kopiować Oprogramowania za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w niniejszej Umowie lub wskazanych przez firmę Gehtsoft w innym miejscu; (c) rozdzielać Oprogramowania, na które udzielono licencji, w myśl której stanowi ono jeden produkt, na poszczególne części składowe; (d) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub rozkładać, bądź w inny sposób pozyskiwać kod źródłowy jakiegokolwiek Produktu wchodzącego w skład Oprogramowania (za wyjątkiem sytuacji, w których ograniczenie to jest zniesione na mocy obowiązujących przepisów); (e) wprowadzać ponownie do dystrybucji, utrudniać korzystanie, sprzedawać, wypożyczać, wydzierżawiać, podlicencjonować, korzystać z Oprogramowania na zasadzie współwłasności lub w działalności usługowej lub przenosić praw do jakiegokolwiek Oprogramowania w jakikolwiek inny sposób. Licencjobiorca NIE może pod żadnym pozorem przekazywać Oprogramowania innym osobom; (f) usuwać lub zmieniać żadnego znaku towarowego, logotypu, treści prawa autorskiego lub innych zapisów dotyczących własności, legend, symboli lub etykiet dołączonych do Produktu(ów); (g) publikować żadnych wyników testów wydajności dowolnego Oprogramowania i udostępniać ich osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Gehtsoft; lub (h) ujawniać zrzutów ekranu, wniosków, osobistych komentarzy, błędów, problemów, błędów drukarskich lub jakichkolwiek informacji dotyczących Oprogramowania bez pisemnej zgodny firmy Gehtsoft.

Wsparcie w zakresie Oprogramowania w wersji Beta

Zgodnie z warunkami niniejszej licencji firma Gehtsoft nie jest zobowiązana do udzielania wsparcia technicznego. Firma nie gwarantuje także, że określone błędy lub rozbieżności związane z Oprogramowaniem zostaną wyeliminowane.

Prawo własności oraz prawo autorskie do Oprogramowania

Tytuł prawny do Oprogramowania oraz jego wszystkich kopii zachowuje firma Gehtsoft. Oprogramowanie jest objęte prawem autorskim, a także jest chronione przez przepisy dotyczące praw autorskich obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i postanowienia umów międzynarodowych. Licencjobiorca nie usunie z Oprogramowania zapisów dotyczących praw autorskich. Licencjobiorca zgadza się zapobiegać przypadkom tworzenia nieautoryzowanych kopii Oprogramowania. O ile nie określono wyraźnie w niniejszej Umowie, firma Gehtsoft nie udziela Licencjobiorcy żadnego jawnego lub domniemanego prawa z tytułu patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnic handlowych będących własnością tej firmy.


Poufność

Dołączone Oprogramowanie ma charakter poufny. Licencjobiorca nie ujawni Oprogramowania ani komentarzy dotyczących Oprogramowania osobom trzecim bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Gehtsoft. Licencjobiorca zachowa poufność Oprogramowania przynajmniej w takim samym stopniu, w jakim chroni własne, poufne i prywatne informacje, jednak zakres ochrony nie będzie mniejszy od tego, jaki w danych okolicznościach jest uzasadniony. Licencjobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji poufnych, które: (a) znajdują się w domenie publicznej, której utworzenie nie wiąże się z naruszeniem przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Umowy; lub (b) zostały w sposób zgodny z prawem przekazane przez osobę trzecią, bez obowiązku zachowania ich poufności; lub (c) o których Licencjobiorca uzyskał wiedzę w sposób zgodny z prawem i na których nie ciążyło ograniczenie dotyczące korzystania z takich informacji lub ich ujawniania zanim zostały one przekazane przez firmę Gehtsoft; lub (d) które zostały powszechnie udostępnione przez firmę Gehtsoft osobom trzecim bez żadnych ograniczeń co do ich ujawniania.


Okres obowiązywania niniejszej Umowy

Prawa Licencjobiorcy do Oprogramowania w wersji Beta wygasną (a) z chwilą, gdy firma Gehtsoft wprowadzi po raz pierwszy na rynek powszechnie dostępną wersję Oprogramowania lub (b) po upływie jednego miesiąca od daty, kiedy odbiorca po raz ostatni otrzymał Oprogramowanie lub aktualizację, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, w dowolnym czasie oraz z dowolnej przyczyny lub bez podawania przyczyny, poprzez przekazanie drugiej stronie z wyprzedzeniem pisemnego wypowiedzenia Umowy.

Licencjobiorca zgadza się, że w chwili rozwiązania niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny, natychmiast odinstaluje Oprogramowanie w wersji Beta i zniszczy wszystkie kopie tego Oprogramowania, jakie będą znajdowały się w jego posiadaniu i/lub pod jego nadzorem. Żaden zapis niniejszej Umowy nie zwalnia Licencjobiorcy z odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że firma Gehtsoft może zastosować inne środki dostępne na mocy w niniejszej Umowy (w tym prawo do cofnięcia licencji). Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że w wyniku jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszej Umowy może dojść do znaczącego zmniejszenia wartości praw własności intelektualnej firmy Gehtsoft i wyrządzenia nieodwracalnych szkód oraz że w takim przypadku firma Gehtsoft (bez ograniczenia innych praw oraz środków) będzie miała prawo do odpowiedniego zabezpieczenia swoich roszczeń (w tym m.in. do zabezpieczenia ich na drodze sądowej) w celu ochrony swoich interesów oraz do uzyskania odszkodowania i zwrotu przez Licencjobiorcę wszelkich wydatków poniesionych przez firmę Gehtsoft w związku z ochroną swoich interesów lub podczas obrony swoich praw w wyniku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Umowy.

Ograniczenie odpowiedzialności

Przekazanie w ramach niniejszej Umowy jakiegokolwiek Oprogramowania ma charakter eksperymentalny i nie stanowi zobowiązania firmy Gehtsoft do dalszego rozwoju, produkcji, wspierania, naprawiania, oferowania do sprzedaży lub przekazywania albo rozwijania Oprogramowania w jakikolwiek sposób, zarówno w stosunku do Licencjobiorcy, jak i jakiejkolwiek innej osoby trzeciej.

OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE W STANIE W „JAKIM JEST”, BEZ UDZIELANIA WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM GWARANCJI ZBYWALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA GEHTSOFT NIE BĘDZIE W ŻADNYM WYPADKU ZOBOWIĄZANA DO ZAPŁATY ODSZKODOWANIA (W TYM M.IN. ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATĘ INFORMACJI), W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NAWET, JEŻELI FIRMA GEHTSOFT ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA TAKIEGO ODSZKODOWANIA.


Ograniczenia dotyczące eksportowania Oprogramowania

Licencjobiorca potwierdza, że Oprogramowanie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Odbiorca zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw międzynarodowych i krajowych, jakie mają zastosowanie w przypadku Oprogramowania, w tym amerykańskich przepisów eksportowych, a także ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, użytkowania końcowego oraz przeznaczenia, określonych przez rząd amerykański i rządy innych krajów.

Ostrzeżenie o ryzyku

Inwestowanie na rynkach walutowych w oparciu o depozyt wiążę się z dużym ryzykiem i może nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Duża dźwignia finansowa może przynieść handlującemu zarówno korzyści, jak i straty. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu na rynkach walutowych należy dokładnie określić cele inwestycji, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka. Istnieje możliwość utraty części lub całości początkowo zainwestowanej sumy, w związku z czym nie należy inwestować pieniędzy, na utratę których nie można sobie pozwolić. Należy być świadomym całego ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem na rynkach walutowych i w razie wątpliwości zasięgać porad udzielanych przez niezależnego doradcę finansowego. Wszystkie opinie, aktualności, badania, analizy, ceny, wskaźniki, strategie oraz inne informacje, przekazywane w ramach oprogramowania w wersji beta, mają charakter ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych. Firma Gehtsoft nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, w tym m.in. utratę zysku, jakie mogą bezpośrednio lub pośrednio wynikać z korzystania lub opierania się na takich informacjach.

Całość Umowy

Niniejsza Umowa stanowi kompletne i wyłączne porozumienie zawarte pomiędzy firmą Gehtsoft a Licencjobiorcą w zakresie przedmiotu tej Umowy i zastępuje wszystkie pisemne lub ustne powiadomienia, propozycje, oświadczenia, porozumienia lub umowy, pochodzące z tego samego okresu lub okresu wcześniejszego, które nie zostały szczegółowo ujęte w niniejszej Umowie. Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie na piśmie i muszą być potwierdzone podpisami upoważnionych przedstawicieli firmy Gehtsoft oraz Licencjobiorcy.


Language: English  • العربية • Česky • Deutsch • Ελληνικά • Español • Français • עברית • Magyar • Italiano • 日本語 • Polski • Português • Русский • Türkçe • 中文 • ‪中文(繁體)‬
Personal tools